Regulamin

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin niniejszy (dalej: Regulamin) określa zasady działalności Wypożyczalni Aut Luksusowych MESTENZA, prowadzonej przez Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513222, kapitał zakładowy: 940.000 zł (w całości opłacony).
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mestenza.com, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w każdym czasie i jego zapisanie na własnym urządzeniu odbiorcy, nadto doręczany jest Najemcy przed zawarciem (podpisaniem) Umowy i stanowi integralną jej część.
  W przypadku rozbieżności między Umową a Regulaminem, obowiązują postanowienia Umowy.
 3. Terminy stosowane w Regulaminie, mają następujące znaczenie:
  1. Strony – łącznie Najemca i Wynajmujący, przy czym:
   • Wynajmujący – Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 513222, kapitał zakładowy: 940.000 zł (w całości opłacony).
   • Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zgłoszenie rezerwacyjne, dokonała Rezerwacji lub zawarła z Wynajmującym Umowę.
  2. Rezerwacja – umowa cywilnoprawna, zawarta między Wynajmującym a Najemcą, na podstawie której Wynajmujący zobowiązał się zapewnić Najemcy (w określonym terminie i za określoną cenę) dostępność wybranego Samochodu, a Strony łącznie zobowiązują się do zawarcia Umowy Najmu tego Samochodu, na określonych w Rezerwacji warunkach, przy czym:
   • Rezerwacja Pilna – to Rezerwacja dokonywana w czasie uniemożliwiającym dopełnienie wszystkich wskazanych w Regulaminie procedur;
   • Rezerwacja VIP – to Rezerwacja dokonywana z pominięciem procedur wskazanych w Regulaminie, na warunkach ustalanych indywidualnie z danym Najemcą.
  3. Umowa lub Umowa Najmu – umowa cywilnoprawna, zawarta między Wynajmującym a Najemcą, na podstawie której Wynajmujący zobowiązał się wykonać na rzecz Najemcy Usługi, a Najemca zobowiązał się uiścić z tego tytułu na rzecz Wynajmującego Opłaty.
  4. Usługa (lub Usługi) – Usługa Podstawowa lub Usługa Dodatkowa, przy czym:
   • Usługa Podstawowa –  oddanie Samochodu do korzystania na czas określony, na warunkach i zasadach wskazanych w Regulaminie, w zamian za uiszczenie Opłat;
   • Usługi Dodatkowe – usługi towarzyszące, świadczone obok Usług Podstawowych; zakres Usług Dodatkowych określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. Przedmiot Najmu lub Samochód – pojazd silnikowy, czterokołowy, oddany Najemcy przez Wynajmującego do używania na podstawie Umowy.
  6. Opłaty – Opłaty Podstawowe, Opłaty Dodatkowe, Kaucja, przy czym:
   • Opłata Podstawowa – to wynagrodzenie należne Wynajmującemu od Najemcy z tytułu świadczenia Usług Podstawowych, której wysokość każdorazowo wskazana jest w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1do Regulaminu;
   • Opłata Dodatkowa – to wynagrodzenie należne Wynajmującemu od Najemcy z tytułu świadczenia Usług Dodatkowych, której wysokość każdorazowo wskazana jest / ustalana jest na podstawie wytycznych wskazanych w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
   • Kaucja – to kwota wnoszona przez Najemcę tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wysokość Kaucji każdorazowo wskazana jest w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1do Regulaminu. Wynajmujący ma prawo potrącenia z Kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania Samochodu przez Najemcę, szkody wyrządzonej przez Najemcę, opłat karnych, etc. Niewykorzystana Kaucja podlega zwrotowi.
  7. BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem +48 58 733 50 50 oraz adresem email: bok@mestenza.com, obsługujące zgłoszenia rezerwacyjne, udzielające informacji, przyjmujące zgłoszenia o awariach, szkodach, kradzieżach i innych zdarzeniach, etc.
  8. Udział własny – część szkody jaką Najemca pokrywa z własnych środków w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia Przedmiotu Najmu w okresie obowiązywania Umowy, a niemożliwym będzie ustalenie sprawcy tej szkody lub ustalony sprawca szkody nie pokryje jej w całości. Wysokość odpowiedzialności z tego tytułu jest określona według uszkodzeń Przedmiotu Najmu, ale nie może być wyższa niż maksymalna kwota udziału własnego określona w Regulaminie.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu, dotyczące sposobu używania Przedmiotu Najmu, odnoszą się do Najemcy oraz osób, którym Najemca udostępnił – na jakiejkolwiek podstawie – Przedmiot Najmu (kierujący, pasażer, etc.).

§ 2. [Godziny pracy]

Wypożyczalnia Aut Luksusowych MESTENZA działa siedem dni w tygodniu, w godzinach 8 – 20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw, w tym m.in. świątecznych, w pracy Wypożyczalni.

§ 3.  [Najemca]

 1. Samochody wynajmowane są osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  1. ukończyły co najmniej 21. rok życia,
  2. posiadają ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, w odpowiedniej dla Przedmiotu Najmu kategorii;
  3. posiadają uprawnienia, o których mowa wyżej, co najmniej od dwóch lat;
  4. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (w przypadku obcokrajowca – paszportem).
 2. Samochody wynajmowane są również osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działającym przez odpowiednio umocowanych reprezentantów, spełniających warunki opisane powyżej w ust. 1.
 3. Osobą kierującą (kierujący) Samochodem, w przypadku zawarcia Umowy przez osobę fizyczną, może być tylko Najemca. Jeżeli Najemcą jest osoba prawna, osobą kierującą może być wyłącznie osoba wskazana w treści Umowy jako reprezentująca Najemcę, spełniająca warunki wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 4. [Rezerwacja]

 1. Zawarcie Umowy powinno zostać poprzedzone dokonaniem Rezerwacji.
 2. Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wynajmującemu wydanie Samochodu oraz dopełnienie przez Strony niezbędnych formalności i procedur. Rezerwacja Usług Dodatkowych powinna nastąpić co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wynajmującego, w szczególności w przypadku Rezerwacji Pilnych oraz Rezerwacji VIP, możliwe jest pominięcie, skrócenie lub modyfikacja procedury rezerwacyjnej.

§ 5.  [Procedura rezerwacyjna]

 1. Najemca może dokonać zgłoszenia rezerwacyjnego:
  1. dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 58 733 50 50;
  2. dzwoniąc na numer + 48 507 1111 88 (wyłącznie Rezerwacje VIP);
  3. dzwoniąc na numer +48 507 1111 66 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres eventy@mestenza.com (wyłącznie rezerwacja samochodu z kierowcą);
  4. wysyłając wiadomość elektroniczną na adres bok@mestenza.com;
  5. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.mestenza.com.
 2. Zgłoszenie rezerwacyjne powinno wskazywać co najmniej: dane Najemcy albo dane Najemcy i Kierującego (w przypadku Najemcy niebędącego osobą fizyczną), w tym: datę urodzenia, PESEL, adres miejsca zamieszkania, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, rodzaj rezerwowanego Samochodu, datę i miejsce jego odbioru i zwrotu (czas najmu).
 3. Wynajmujący niezwłocznie potwierdza dostępność Samochodu w określonym terminie, możliwość wydania/odebrania go we wskazanym przez Najemcę miejscu oraz informuje o wysokości Opłat.
 4. Potwierdzenie dostępności Samochodu następuje w zależności od sposobu złożenia zgłoszenia rezerwacyjnego: w czasie rzeczywistym – w przypadku zgłoszeń telefonicznych, wiadomością elektroniczną – w przypadku zgłoszeń mailowych albo złożonych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie  www.mestenza.com.
 5. Potwierdzenie przez Wynajmującego dostępności Samochodu nie jest równoznaczne z dokonaniem  Rezerwacji lub zawarciem Umowy Najmu.
 6. Najemca wnosi Opłaty w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia dostępności Samochodu.
 7. Rezerwacja jest uznana za dokonaną po wniesieniu przez Najemcę (zaksięgowaniu na rachunku bankowym Wynajmującego) Opłat i zatwierdzeniu rezerwacji przez Wynajmującego. Do zatwierdzenia Rezerwacji stosuje się ust. 4 powyżej. Wynajmujący zatwierdza Rezerwację niezwłocznie, jakkolwiek nie później niż w ciągu 24 godzin. Po bezskutecznym upływie tego terminu zgłoszenie rezerwacyjne należy uznać za odrzucone.
 8. Wynajmujący ma prawo uzależnić zatwierdzenie Rezerwacji od przesłania skanu (okazania oryginału)  dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia Najemcy lub osoby kierującej.
 9. Rezerwacja jest ważna 7 dni od dnia jej zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego w Rezerwacji jako termin rozpoczęcia najmu lub zawarcia umowy najmu.

§ 6. [Odrzucenie i anulowanie zgłoszenia rezerwacyjnego]

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia rezerwacyjnego z przyczyn od Wynajmującego niezależnych, w szczególności w przypadku:
  1. W przypadku odrzucenia zgłoszenia rezerwacyjnego z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, Najemcy nie przysługują żadne roszczenia.
  2. Najemca może bezpłatnie anulować zgłoszenie rezerwacyjne do czasu jego zatwierdzenia przez Wynajmującego.

§ 7. [Anulowanie Rezerwacji]

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji lub niezawarcia Umowy Najmu z przyczyn od Wynajmującego niezależnych, w szczególności w przypadku:
  1. obiektywnego braku możliwości wynajęcia Najemcy danego Samochodu (awaria, zniszczenie, utrata, etc.);
  2. negatywnej weryfikacji wiarygodności finansowej Najemcy lub osoby kierującej;
  3. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Najemcy lub osoby kierującej;
  4. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do pozostawania Najemcy lub osoby kierującej w stanie wyłączającym możliwość kierowania/bezpiecznego kierowania Samochodem (wpływ alkoholu, środków odurzających, etc.);
  5. nieprzesłania przez Najemcę skanu (nieokazania oryginału) dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia Najemcy lub osoby kierującej;
  6. niespełniania przez Najemcę lub osobę kierującą któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku braku możliwości wynajęcia Samochodu zgodnego z Rezerwacją, Wynajmujący może oddać Najemcy do używania Samochód tej samej lub wyższej klasy, za cenę z Rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W takiej sytuacji Najemcy nie przysługują żadne roszczenia.
 3. W przypadku: anulowania Rezerwacji lub niezawarcia Umowy Najmu przez Wynajmującego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby kierującej, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotności stawki czynszu należnej z tytułu najmu danego pojazdu
  w pierwszej dobie.
 4. Najemca ma prawo do anulowania Rezerwacji w każdym czasie. Anulowanie Rezerwacji musi być dokonane co najmniej 48 godzin przed planowaną datą zawarcia Umowy. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Najemcę na mniej niż 48 godzin przed planowaną datą zawarcia Umowy, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotności stawki czynszu należnej z tytułu najmu zarezerwowanego Samochodu w pierwszej dobie.
 5. Rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu w przypadku bezskutecznego upływu terminu na zawarcie Umowy Najmu (dopuszcza się o dwugodzinne uchybienie terminowi na zawarcie Umowy). Jeżeli powyższe powodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Najemcy, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotności stawki czynszu należnej z tytułu najmu zarezerwowanego Samochodu w pierwszej dobie.

§ 8. [Zawarcie Umowy]

 1. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w terminie wskazanym w Rezerwacji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia Rezerwacji albo w chwili wydania Samochodu – jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
  1. zaakceptowanie przez Najemcę Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i sposób rozliczeń;
  2. pozytywne zweryfikowanie przez Wynajmującego danych, wiarygodności finansowej oraz uprawnień Najemcy albo Najemcy i Kierującego (m. in.: pod kątem kryteriów wskazanych w § 2 Regulaminu);
  3. należyte uiszczenie przez Najemcę Opłat;
  4. podpisanie formularza Umowy.
 3. Umowa może zostać zawarta również z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego Wynajmującego.
  W takim przypadku podpis składany jest na urządzeniu w miejscu do tego przeznaczonym i przenoszony na Umowę oraz protokół zdawczo-odbiorczy.
 4. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący ma prawo żądać okazania oryginału dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy oraz uprawnienia Najemcy lub Kierującego. Odmowa okazania tych dokumentów równoznaczna jest z rezygnacją Najemcy z zawarcia Umowy bez wcześniejszego anulowania Rezerwacji i uprawnia Wynajmującego do obciążenia Najemcy karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotności stawki czynszu należnej z tytułu najmu zarezerwowanego Samochodu w pierwszej dobie.

§ 9. [Opłaty]

 1. Z tytułu korzystania z Usług Najemca obowiązany jest uiścić na rzecz Wynajmującego Opłaty według stawek obowiązujących w dacie dokonania Rezerwacji. Opłaty pobierane są z góry. Cennik Usług Podstawowych i Dodatkowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocyjnych warunków świadczenia Usług dla wszystkich Najemców lub dla Najemców spełniających określone kryteria. Informacja o promocjach oraz ich szczegółowe zasady udostępniane są każdorazowo na stronie internetowej www.mestenza.com.
 3. W przypadkach wskazanych w Regulaminie, Najemca obowiązany jest uiścić na rzecz Wynajmującego opłaty karne i kary umowne. Tabela Opłat Karnych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych i opłat karnych.
 5. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie, Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
 6. Opóźnienie w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczające 60 minut powoduje naliczenie opłaty karnej oraz opłat karnych dalszych – według obowiązującej taryfy (Załącznik nr 2).
 7. Nieodebranie Samochodu przez Najemcę nie stanowi wystarczającej podstawy do zwrotu Opłat.
 8. Koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych zużytych podczas obowiązywania Umowy pokrywa wyłącznie Najemca.

§ 10. [Wnoszenie i zwrot Opłat]

 1. Płatności dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Wynajmującego, z wykorzystaniem terminala płatniczego, w gotówce albo za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych.
 2. Regulamin operatora płatności bezgotówkowych, opis procedury płatności oraz składania reklamacji
  do operatora płatności bezgotówkowych znajdują się pod adresem strony właściwego Operatora. Potwierdzając zapoznanie się z regulaminem płatności bezgotówkowych, Najemca zawiera odrębną umowę z operatorem płatności bezgotówkowych.
 3. Zapłata jest dokonana z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego lub wpłaty bezpośredniej – w przypadku płatności gotówkowej.
 4. Zwroty Opłat odbywają się w wypadkach wskazanych w Regulaminie w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do ich zwrotu. Zwrot Opłat może nastąpić na rachunek bankowy,
  z którego nastąpiła wpłata, albo w gotówce, po dokonaniu uzasadnionych potrąceń.
 5. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę przed czasem na jaki zawarta została Umowa,
  z powodów niezawinionych przez Wynajmującego, różnica, wynikająca z faktycznego okresu wykonywania Umowy, nie podlega zwrotowi, a Najemcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 11. [Czas trwania Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wskazany w Umowie.
 2. Czas trwania Umowy liczony jest w oparciu o okresy 24-godzinne.
 3. Za zgodą Wynajmującego, wyrażoną jednoznacznie w formie co najmniej dokumentowej (nie w sposób dorozumiany), Umowa może zostać przedłużona. Przedłużenie Umowy wymaga uiszczenia przez Najemcę z góry dalszych Opłat w terminie wskazanym przez Wynajmującego.
 4. Korzystanie przez Najemcę z Samochodu po upływie czasu wskazanego w Umowie skutkuje obowiązkiem zapłaty Opłat Karnych. Wynajmującemu przysługuje prawo zablokowania Samochodu i żądania jego niezwłocznego zwrotu.
 5. Zwrot Samochodu przez Najemcę przed datą wskazaną w Umowie, z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego, równoznaczny jest z rezygnacją Najemcy z dalszego wykonywania Umowy. W takim wypadku Najemcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot niewykorzystanych Opłat (za wyjątkiem Kaucji), a Wynajmujący ma prawo oddać Samochód w dalszy najem.

§ 12. [Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy]

 1. W przypadku naruszenia przez Najemcę warunków Umowy lub Regulaminu, w przypadku niespełniania przez Najemcę lub Kierującego warunków wskazanych w § 2 powyżej, a także gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Przedmiotu Najmu, Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym oraz niezwłocznego unieruchomienia Samochodu i żądania jego zwrotu lub samodzielnego odebrania na koszt Najemcy.
  W takim wypadku Wynajmujący obciąży Najemcę również karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotności stawki czynszu, należnej z tytułu najmu danego Samochodu w pierwszej dobie (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu).
 2. Najemca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli z powodu okoliczności nieleżących po jego stronie i przez niego niespowodowanych (pośrednio ani bezpośrednio), niemożliwe okaże się korzystanie z Przedmiotu Najmu – z uwagi na jego stan techniczny lub prawny. Uprawnienie to traci moc, jeżeli Wynajmujący niezwłocznie zaoferuje Najemcy inny Samochód, podobnej lub tej samej klasy, za kwotę wskazaną w Umowie, przy czym Wynajmujący nie ma takiego obowiązku.

§ 13. [Odstąpienie]

Najemcy, zgodnie z treścią art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w zakresie wynajmu Samochodu.

§ 14. [Odebranie i zwrot Samochodu]

 1. Wynajmujący przekazuje Najemcy Samochód w miejscu zatwierdzonym w Rezerwacji albo Umowie. Obowiązkiem Najemcy jest terminowe odebranie Samochodu.
 2. Wynajmujący ma prawo odmówić wydania Samochodu i wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym albo anulować Rezerwację, jeżeli:
  1. poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Najemcy lub Kierującego do prowadzenia pojazdu (m.in.: odurzenie alkoholowe, narkotykowe, etc.);
  2. poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy lub uprawnienia Najemcy lub Kierującego do kierowania Samochodem;
  3. Najemca odmówi okazania oryginału dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy oraz uprawnienia Najemcy lub Kierującego do kierowania Samochodem.
 3. Przy odbiorze Samochodu, Najemca obowiązany jest sprawdzić jego stan techniczny, zwracając szczególną uwagę na stan zewnętrzny i wewnętrzny, a także hamulce, opony, układ kierowniczy oraz inne elementy. Przekazanie Samochodu potwierdza protokół, w którym należy wskazać wszystkie zastrzeżenia, pod rygorem uznania, że stan Samochodu uległ pogorszeniu w czasie jego posiadania przez Najemcę.
 4. Przy zwrocie Samochodu Strony obowiązane są  sprawdzić jego stan techniczny, zwracając szczególną uwagę na stan zewnętrzny i wewnętrzny, a także hamulce, opony, układ kierowniczy oraz inne elementy. Odbiór Samochodu potwierdza protokół, w którym należy wskazać wszystkie zastrzeżenia.
 5. W czasie wykonywania Umowy, Najemca może przemieszczać się Samochodem w dowolnie wybrane miejsca, jednak zakończenie wykonywania Umowy musi nastąpić w miejscu wskazanym w Umowie lub innym, jeżeli Wynajmujący wyraził na to zgodę.
 6. Samochód niezwrócony w terminie zostanie zgłoszony jako skradziony lub przywłaszczony.

§ 15. [Używanie Przedmiotu Najmu]

 1. Przedmiot Najmu przekazywany jest Najemcy w dobrym stanie technicznym, czysty, przygotowany do normalnego użytku, w szczególności z pełnym zbiornikiem paliwa, ogumieniem dostosowanym do pory roku, z kompletem dokumentów. W takim samym stanie Przedmiot Najmu powinien znajdować się
  w chwili jego zwrotu.
 2. Najemca obowiązany jest używać Przedmiot Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, przestrzegając warunków ubezpieczenia, instrukcji obsługi, zasad prawidłowej (ekonomicznej) jazdy
  oraz przepisów prawa (w tym przepisów regulujących ruch pojazdów silnikowych). W szczególności Najemca jest obowiązany:
  1. zabezpieczyć Przedmiot Najmu i jego wyposażenie, w tym dokumenty, przed kradzieżą, a podczas parkowania używać wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w Przedmiocie Najmu; pozostawienie dokumentów lub kluczyków (pilota) w Przedmiocie Najmu jest zabronione;
  2. posiadać przy sobie, w czasie używania Przedmiotu Najmu, ważne dokumenty, wymagane przez przepisy prawa od osób kierujących pojazdami;
  3. stosować rodzaj paliwa zgodny ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym
   oraz w dokumentacji technicznej Przedmiotu Najmu, nie używać paliwa z BIO komponentami,
  4. wykonywać na bieżąco czynności niezbędne do prawidłowego używania i funkcjonowania Przedmiotu Najmu oraz monitorowania jego sprawności, w szczególności:  sprawdzać i uzupełniać olej silnikowy, płyn chłodzący, płyn AdBlue, płyn do spryskiwaczy, sprawdzać ciśnienie w ogumieniu i stan ogumienia, sprawność świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, kontrolować wskaźniki deski rozdzielczej;
  5. utrzymywać Przedmiot Najmu w czystości.
 3. Zabronione jest oddawanie Przedmiotu Najmu do używania innym osobom.
 4. Najemca lub osoba kierująca Samochodem nie może znajdować się w stanie po spożyciu ani pod wpływem alkoholu, substancji halucynogennych, narkotyków, dopalaczy, ani innych środków odurzających, mających wpływ na świadomość lub zdolność reakcji.
 5. W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych (oraz innych substancji), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków wpływających na sprawność psycho-motoryczną oraz przewożenia zwierząt poza specjalnie przeznaczonym do tego celu kontenerem.
 6. Dzieci mogą być przewożone w Samochodzie wyłącznie w specjalnych fotelikach, zgodnych z ich wiekiem i wzrostem.
 7. Zabronione jest używanie Przedmiotu Najmu do: holowania, przeciążania, wyścigów (w tym rajdy), jazdy po nieutwardzonych drogach lub takich, których stan może spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon, transportu: towarów gabarytowych, substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji, zwierząt martwych, zwierząt żywych – za wyjątkiem domowych, przewożonych w dedykowanych kontenerach, oraz rzeczy, które z powodu swych właściwości mogą narazić Wynajmującego na jakiekolwiek szkody (czyszczenie, ozonowanie, czasowe lub trwałe wyłączenie pojazdu z użytku, etc.).
 8. Przedmiot Najmu może być używany wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący wyraził zgodę na jego używanie za granicą (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Najemca obowiązany jest dostosować Przedmiot Najmu do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, co nie uprawnia go jednak do ingerencji w jego substancję i nie znosi obowiązku zwrotu w stanie, w którym został mu wydany.
 9. Zabronione jest wprowadzanie zmian trwałych w Przedmiocie Najmu, jak również dokonywanie zmian nietrwałych – zarówno w jego wnętrzu jak i na zewnątrz (zdobienia).
 10. W przypadku wprowadzenia w Przedmiocie Najmu zmian bez zgody Wynajmującego, Najemca obowiązany jest pokryć koszt przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego oraz pokryć inne wynikłe stąd szkody (np. utrata wartości Przedmiotu Najmu, kara umowna, etc.).
 11. Wynajmujący jest uprawniony do kontrolowania sposobu używania Przedmiotu Najmu przez Najemcę
  oraz stanu Przedmiotu Najmu oraz jego stanu. Najemca obowiązany jest udostępnić Wynajmującemu Przedmiot Najmu w celu wykonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań licznika kilometrów, wskazań wyświetlanych przez system, etc.

§ 16. [Awarie, kradzieże]

 1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) powiadomić Wynajmującego (poprzez kontakt z BOK) o wszelkich awariach Przedmiotu Najmu, jego uszkodzeniu, kradzieży oraz wypadku lub kolizji z jego udziałem, etc.
 2. W przypadku pozostawienia Przedmiotu Najmu niesprawnego lub uszkodzonego poza miejscem zwrotu z naruszeniem powyższego obowiązku, Najemca ponosi koszt jego holowania oraz inne opłaty,
  w szczególności te wskazane w Regulaminie.
 3. Najemca nie może dokonywać napraw ani holowania Przedmiotu Najmu bez zgody Wynajmującego pod rygorem pokrycia kosztów tych działań.
 4. Jeżeli awaria/usterka Przedmiotu Najmu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zabronione jest kontynuowanie jazdy – do czasu naprawy.
 5. W razie kradzieży Samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich służb (policja, straż pożarna, etc.).
 6. Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopie wymaganych przez zakład ubezpieczeń dokumentów, w tym oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży Samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu posiadane dokumenty Przedmiotu Najmu.

§ 17. [Odpowiedzialność Najemcy]

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody poniesione przez Wynajmującego lub inne podmioty z winy Najemcy lub osób, którym Najemca udostępnił Samochód (na jakiejkolwiek podstawie), w szczególności powstałe na skutek uchybienia postanowieniom Umowy.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania powstałe w związku z używaniem przez niego Przedmiotu Najmu lub korzystaniem z Przedmiotu Najmu przez inne osoby,  którym powierzył Przedmiotu Najmu, w szczególności: grzywny, mandaty, opłaty parkingowe, opłaty autostradowe, kary etc., chyba że powstanie takiego zobowiązania powodowane było wyłączną winą Wynajmującego. Najemca obowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z uiszczeniem opłat wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
 3. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów udziału własnego w szkodzie oraz udziału własnego w kradzieży do wysokości: 10.000 zł. Udział własny Najemcy w szkodzie może być obniżony pod warunkiem wykupienia dodatkowego pakietu bezpieczeństwa – o ile usługa taka będzie dostępna u Wynajmującego.
 4. Najemca odpowiada w pełnym zakresie za szkody powstałe na skutek jego winy (również niedbalstwa), w szczególności (tzw. nie wyłącznie) w przypadku:
  1. niedopełnienia obowiązku zwrotu dokumentów Samochodu po jego kradzieży lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
  2. przekroczenia dopuszczalnej prędkości, ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym, obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
  3. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  4. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami przy rejestracji lub aktywacji konta lub Rezerwacji;
  5. kierowania Przedmiotem Najmu przez osobę inną niż Najemca;
  6. uszkodzenia Przedmiotu Najmu, spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – w szczególności Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz kosztami za przestój Samochodu (według stawki czynszu najmu – za każdą dobę).
  7. spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia lub niewykonania obowiązków określonych w Regulaminie.
 5. W razie zawarcia Umowy przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna.

§ 18. [Odpowiedzialność Wynajmującego]

 1. Wynajmujący obowiązany jest wydać Najemcy Przedmiot Najmu w stanie technicznym dobrym, zapewniającym Najemcy bezpieczne użytkowanie.
 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez Najemcę z winy Wynajmującego, chyba że Umowa wyłącza jego odpowiedzialność.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych żadnych przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w Przedmiocie Najmu przez Najemcę, ani inne osoby.

§ 19. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący: Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513222, kapitał zakładowy: 940.000 zł (w całości opłacony).
 2. Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia Policji lub innym upoważnionym organom danych osobowych Użytkownika – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych oraz klauzule w zakresie wykonania przez Wynajmującego obowiązków informacyjnych znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu – Polityka prywatności, oraz na stronie internetowej www.mestenza.com (zakładka: Polityka prywatności).

§ 20. [Reklamacje]

 1. Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego: Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale lub e-mail: bok@mestenza.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie.
 3. Wynajmujący rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Wynajmujący poinformuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji w formie papierowej albo na innym trwałym nośniku.
 5. Odpowiedź reklamacyjna jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

§ 21. [Postanowienia Końcowe]

 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:
  • Załącznik nr 1 – Cennik Usług Podstawowych i Dodatkowych.
  • Załącznik nr 2 – Tabela Opłat Karnych.
  • Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności.
  • Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo – odbiorczy.
 2. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Do niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Wszelkie spory dotyczące zawarcia, wykonywania lub zakończenia Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument
  w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem infolinii: 58 733 50 50 oraz na stronie www.mestenza.com.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 17 sierpnia 2020 roku. Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej www.mestenza.com.
 6. Wynajmujący jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności w następujących przypadkach: zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron; ze względów technicznych lub technologicznych; zmiany kosztów, obciążeń lub strat. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie na przyszłość i nie wpływają na zawarte Umowy.

Wypełnij formularz rezerwacyjny. Nie zwlekaj!