Polityka prywatności

I – Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument jest integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni Aut Luksusowych Mestenza (Załącznik nr 3 do Regulaminu Wypożyczalni Aut Luksusowych Mestenza).
 2. Terminy stosowane w Polityce Prywatności, związane ze świadczeniem usług przez Mestenzę (Usługa, Umowa, Samochód, Kierujący, Rezerwacja, etc.), w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, mają znaczenie tożsame ze znaczeniem nadanym w Regulaminie lub wynikające z postanowień Regulaminu.

II – Definicje

Ustala się następujące znaczenie terminów stosowanych w niniejszym dokumencie:

 1. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, mający charakter informacyjny, wskazujący jakie Dane osobowei w jaki sposób są zbierane przez MESTENZĘ, w jaki sposób dane te są przetwarzane, komu udostępniane, jak można dokonać ich aktualizacji albo usunięcia oraz jakie prawa przysługują podmiotom tych danych.
 2. MESTENZA lub Administrator Danych – Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 513222, NIP 9571074120, REGON  222104561.
 3. Klient – osoba, której dane zostały pozyskane przez Administratora Danychw każdy sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności:
  1. poprzez rezerwację Samochodu lub zawarcie Umowy,
  2. w wyniku faktycznego użytkowania Samochodu (kierowania, odebrania lub zwrócenia),
  3. za pośrednictwem strony internetowej www.mestenza.com lub innych kanałów komunikacji, bądź w oparciu o inną aktywność tej osoby.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli jej tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 5. Dane wrażliwe – dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub ży­ciu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów kar­nych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyj­nym.
 6. Przetwarzanie danych – wszelkie operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 7. Podmioty Współpracujące – podmioty świadczące na rzecz Administratora Danychusługi związane z prowadzeniem jego działalności lub wspomagające jego działalność (np. usługi informatyczne, marketingowe, analityczne, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, weryfikacji płatniczej (finansowej) klientów, usługi prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze, etc.);
 8. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycząw formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 9. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III – Administrator danych I Kontakt

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 513222, NIP 9571074120, REGON  222104561, która jest Administratorem Danych.
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w następujący sposób:
  1. pisemnie – korespondencję należy kierować na adres: Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul. Staropolska 32 B, 80-180 Kowale;
  2. elektronicznie – na adres e-mail: bok@mestenza.com lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.mestenza.com;
  3. telefonicznie – numer infolinii (58) 733 50 50.

IV – CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie przez Klienta Danych osobowych jest zawsze DOBROWOLNE.
 2. Podczas składania zgłoszenia rezerwacyjnego, w toku procesu Rezerwacji oraz przy zawieraniu Umowy – podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale konieczne. Niepodanie Danych osobowych skutkuje odpowiednio niemożnością dokonania Rezerwacji albo niezawarciem Umowy.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych podanie danych przez Klienta jest zawsze dobrowolne i nieobowiązkowe.
 4. Podanie Danych osobowych przez Klienta może być dodatkowo wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Administratora Danych.
 5. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do wykonania Usługi lub zawarcia Umowy, są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta.
 6. Dane gromadzone podczas procesu rezerwacji wykorzystywane są do zawarcia i wykonywania Umowy.
 7. Dane osobowe zamieszczone przez Klienta w reklamacji lub wiadomości do Administratora Danych są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Klienta lub w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Pierwotną podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Klienta w celach marketingowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). W przypadku procesu rezerwacji lub zawarcia Umowy  Przetwarzanie danych jest konieczne w celu dokonania Rezerwacji, zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
 9. Administrator Danych przetwarza/może przetwarzać (pod warunkiem zachowania właściwych wymogów prawnych)  Dane osobowe Klienta oraz informacje o Kliencie również w następujących celach:
  1. złożenia oferty zawarcia umowy  (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f Rozporządzenia);
  2. obsługi roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. prowadzenia marketingu, w szczególności przesyłania i udostępniania różnymi kanałami porozumiewania się na odległość informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f Rozporządzenia);
  4. badania satysfakcji Klienta i prowadzenia  działalności statystycznej i księgowej (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  5. spełnienia spoczywających na Administratorze Danych obowiązków prawnych, np. udzielenie informacji uprawnionym organom (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  6. lokalizacji Samochodu i weryfikacji prawidłowej realizacji Umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne, trasa przejazdu) oraz obrony lub dochodzenia roszczeń  (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia), 
  7. archiwizacyjnych – na wypadek konieczności wykazania faktów istotnych dla oceny należytego wykonania Umowy, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia).
 10. Administrator Danych przetwarza informacje dotyczące okresu wykonywania Umowy i numeru rejestracyjnego Samochodu.
 11. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), w tym również poprzez ich udostępnianie Podmiotom Współpracującym, w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej (finansowej) Klienta i oceny ryzyka zawarcia z nim umowy.
 12. Administrator Danych może przetwarzać dane dotyczące lokalizacji Samochodu  wynajętego Klientowi – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, prawidłowej realizacji Umowy oraz obsługi roszczeń.
 13. Administrator Danych nie przetwarza Danych wrażliwych Klienta, za wyjątkiem danych uzyskanych od organów prowadzących wobec Klienta postępowania dotyczące zdarzeń zaistniałych w związku z wykroczeniami lub przestępstwami popełnionymi przez Klientów z wykorzystaniem lub podczas korzystania z wypożyczonego samochodu.
 14. Zebrane Dane osobowe służą także do ustalania profilu Klienta i pozwalają na dostosowanie usług Administratora Danych, w tym strony internetowej, oraz newsletterów, do potrzeb Klienta. Przetwarzanie danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem.
 15. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną internetową Administratora Danych, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, badania ruchu Klientów w ramach strony oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Zaleca się weryfikację ustawień przeglądarki internetowej.
 16. W przypadku, gdy Klient złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy mailingowej i wykorzystywany w celu wysłania newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter, który zostanie wydany w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez Administratora Danych usługi dostarczania newsletterów.

V – zbieranie danych

 1. Podczas procesu rezerwacji oraz zawierania Umowy Administrator Danych zbiera następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail i numer telefonu; hasło; PESEL; adres zamieszkania; numer, seria, data ważności i kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość; dane karty płatniczej (typ karty, numer karty, data ważności); rodzaj, numer, data ważności, zdjęcie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 2. Dane zbierane są z wykorzystaniem urządzeń komunikacji bezpośredniej na odległość (telefon, e -mail) oraz strony internetowej, która zawiera formularz rezerwacji oraz formularz kontaktowy. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Klienta określonych Danych osobowych. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przesłania formularzy i skorzystania z Usług.
 3. Administrator Danych zbiera dane Klienta (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL), prowadząc weryfikację jego wiarygodności płatniczej (finansowej) oraz oceny ryzyka zawarcia z nim umowy.
 4. W czasie przeglądania zawartości strony www.mestenza.com oraz podstron, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z tej strony przez Klienta oraz adresy IP – w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści.

VI – Pliki cookies

 1. Strona internetowa www.mestenza.com (lub niektóre z jej elementów) wykorzystuje pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu Klienta, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, inne urządzenia mobilne, etc.) i umożliwiają m.in.: dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Klienta, a także służą Administratorowi Danych do gromadzenia danych statystycznych. Pliki cookies nie służą identyfikacji; na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
 2. Witryna www.mestenza.com stosuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania lub opuszczenia witryny. Stałe cookies przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla urządzenia Klienta, dlatego nie jest rekomendowane wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Ograniczenie stosowania lub całkowite wyłącznie cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę witryny, w tym możliwość korzystania z jej funkcjonalności. Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookies oraz ograniczenia Administratorowi dostępu do nich za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Sposób zmiany korzystania z cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).
 4. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwana jest witryna, pozwalające na zapisywanie cookies oznaczają, że Klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na jego urządzeniu. W razie braku zgody na zapisywanie, konieczna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Mestenza monitoruje informacje o Klientach korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

VII – Okres przechowywania danych

 1. Administrator Danych przechowuje Dane osobowe Klienta i informacje o Kliencie przez okres niezbędny do należytego wykonania Umowy oraz realizacji celów wskazanych w części IV Polityki Prywatności – w zależności od rodzaju, zakresu Danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.
 2. W szczególności Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub do wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, wynikającego z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).
 3. W przypadku, przetwarzania Danych osobowych Klienta w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora Danych, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Administrator Danych nie wykaże istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli Administrator Danych przetwarza Dane osobowe na podstawie Zgody, dane te mogą być przetwarzane do momentu wycofania Zgody.
 5. Jeżeli Administrator Danych przetwarza Dane osobowe w związku z technologią cookies, dane te będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przez Klienta przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia. 
 6. Jeżeli Administrator Danych przetwarza dane lokalizacyjne, to przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.

VIII – Udostępnianie danych

Odbiorcami Danych osobowych mogą być:

IX – Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo żądać od Administratora Danych: dostępu do swoich danych, ich sprostowania i aktualizacji, przeniesienia, usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie jego zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Administratora Danych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X – postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Polityki Prywatności a udzielonymi przez Klienta zgodami, podstawą procedowania są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Klienta, w szczególności nie stanowi umowy ani regulaminu.

Wypełnij formularz rezerwacyjny. Nie zwlekaj!